Služby jsou zrcadlem každé knihovny

21 08

 

„Budoucnost je jako strategická hra. Úspěch nepatří největším, ale nejchytřejším… Těm, kteří vidí dál než ostatní, dál než jejich konkurenti, těm, kteří nesází na sílu, ale na strategii. Informační strategie, informační zdroje, informace – to je to, oč tu běží…“

 

Se změnami ve společnosti se také mění role knihoven a jejich pracovníků. Knihovny již netvoří klasickou informační instituci, která svým uživatelům pouze vypůjčuje knihy, ale mění se na instituce, které jsou uživatelům nápomocny v jejich každodenním informačním způsobu života. Takto dochází také ke změně role knihovníka, který se transformuje spíše do informačního pracovníka – profesionála pro výběr relevantních informací. Zázemí služeb knihoven nyní tvoří kvalitní služby, online dostupnost a aktivní přístup k uživateli.

 Na profesi knihovníka jsou kladeny stále větší nároky ať už na vzdělání nebo na odborné kompetence. V knihovnách, a to nejen univerzitních, se zvyšuje úroveň dostupnosti a informovanosti o obsahu knihovních fondů v národním i celosvětovém měřítku. Profese knihovníka a informačního pracovníka má velký potenciál hlavně ve využívání informačních technologií a ve zpřístupňování elektronických informačních zdrojů.  Je třeba kvalifikované asistence při vyhledávání informací. Také je důležité zvyšovat počítačovou a informační gramotnost uživatelů.

Současným trendem je stále více se orientovat a přizpůsobovat svým uživatelům, plnit jejich přání a požadavky ať už v tradičním nebo elektronickém prostředí. Dalším bodem ve vývoji knihoven by měla být snaha o dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování elektronických online zdrojů. Mezi knihovníků jsou velmi populární hazardní hry. Mnozí z nich se nachází na rakouské online kasinu http://atlas-conferences.com. Knihovny můžou ovlivnit a výrazně zvýšit informační gramotnost svých  uživatelů.

 

Efektivnost informačních služeb

Služby musíme chápat jako cestu nebo proces. Jde o řadu důležitých interakcí, které se dějí v čase a na různých místech.

Informační služby můžeme hodnotit ze dvou základních hledisek:

 • z hlediska vlastní instituce

Instituce se snaží poskytovat kvalitní služby podle požadavků a přání svých uživatelů. Kvalita služby se odráží na celkové kvalitě instituce, která za službu zodpovídá. Správně nastavený personální management a marketing knihoven umožňuje poskytovat velmi dobré informační služby uživatelům knihovny. Všechny knihovny by se měly snažit o nastavení vhodné organizační struktury v knihovně.

 • z hlediska uživatele

Uživatel může informační služby hodnotit dle kvality služeb a kvality požadovaných informací. Ty mohou být nové, přesné, pertinentní (odpovídají požadavkům uživatele, jsou relevantní, nové).

Dále uživatel posuzuje informační služby z hlediska ceny, kdy vyhledává kvalitní služby za co nejnižší ceny a z hlediska času, kdy by služba měla být velmi efektivní a měla by být hospodárná ve vztahu k času.

Samotné služby vychází z kategorizace a profilace, které lze zachytit v parametrech výpůjčního protokolu. Dělit je lze tedy podle různých hledisek. Například  z hlediska času (výpůjční lhůta), podle rozsahu poskytovaných služeb (počet jednotek pro vypůjčení), z hlediska zpřístupnění fondu (např. vzácné tisky, dokumenty, prezenční, absenční výpůjčky), z hlediska zpřístupnění informací (např. podle věku, vzdělání), a z hlediska ceny (zpoplatněné služby).

 Klíčové otázky na zamyšlení:

 • Jak definujete odbornost ve vaší organizaci?
 • Investujete do školení a odměn pro vaše zaměstnance?
 • Co vaše zaměstnance baví a co mají společného?
 • Existují příležitosti pro získávání zpětné vazby od zaměstnanců?
 • Jakým způsobem se v organizaci předávají zkušenosti? Existují příležitosti pro kolektivní výměnu dobré praxe?

 

Použité zdroje:

Parker, Sophia a Heapy, Joe. Cesta za lepším rozhraním: jak může design veřejných služeb přiblížit reformy občanům. Londýn: Demos, 2011. 58 s.

Vymětal, Jan. Informační zdroje v odborné literatuře. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 433 s.ISBN 978-80-7357-520-5.

 

Letní marketingové inspirace

30 07

Základní pravidlo: Marketing v knihovnách není jen zábava, je to nutnost!

Zlaté pravidlo: Marketing neuděláte přes noc, je potřeba spousta práce, trpělivosti, ale výsledky stojí za to!

Staňte se překážkovými běžci. Nesoustřeďte se na překážky. Soustřeďte se na cíl. Pak běžte, skákejte a dejte do toho všechno !!!“

Peter UrsBender

V knihovnách se neustále zvyšuje úroveň v dostupnosti a poskytování služeb, což s sebou také přináší zvyšování kvality pracovníků knihoven. Knihovny a její pracovníci se svým uživatelům snaží nabízet co neodbornější a nejkvalifikovanější služby ve vyhledávání informací, při práci s výpočetní technikou, při zlepšení informační gramotnosti, nebo také v rámci poradenských informačních služeb. Vstřícný a milý přístup knihovníka k uživateli je vlastně poloviční úspěch a také předesílá kvalitně splněnou službu, kterou uživatel v knihovně vyhledává.

 

Základní fakta:

 • v České republice je 6000 různých typů knihoven
 • 14% veřejnosti tvoří registrovaní uživatelé
 • Pouze malé % knihoven je marketingově zdatné
 • Málo knihoven považuje marketing za potřebný, užitečný
 • Knihovny především žijí samy pro sebe, málo z nich však pro své zákazníky – uživatele knihoven!

Pár otázek na zamyšlení:

 • Co nevede knihovny k zavádění marketingu do knihoven?
 • Proč je ve srovnání se zahraničními knihovnami propad v českém knihovnictví 20 let?

…….možná všem chybí TA správná MOTIVACE!

Deset motivačních nástrojů:

 • 1) Buďte ochotní nalézt si čas k vyslechnutí zaměstnanců, kdykoli vás o to požádají.
 • 2) Poděkujte zaměstnancům osobně za dobře vykonanou práci, ať již ústně či písemně. Udělejte to včas a upřímně.
 • 3) Poskytujte svým zaměstnancům konkrétní a včasnou zpětnou informaci o jejich výkonnosti. Pomozte jim zlepšit jejich výkonnost.
 • 4) Oceňte, odměňte a podporujte osoby s vysokou výkonností; věnujte pozornost zaměstnancům s nízkou výkonností tak, aby se mohli buď zlepšit, nebo aby včas odešli.
 • 5) Poskytujte zaměstnancům informace o tom, jak knihovna hospodaří, jaké chystá nové služby, jakou má strategii vůči konkurenci. Vysvětlete jim jejich úlohu v těchto plánech.
 • 6) Veďte zaměstnance k tomu, aby se účastnili rozhodování, zejména těch, která mohou ovlivnit, a tak podporujte jejich zájem.
 • 7) Povzbuzujte zaměstnance v jejich růstu a získávání nových schopností. Ukažte jim, jak jim můžete pomoci při dosahování jejich cílů.
 • 8) Podporujte u zaměstnanců „vlastnický vztah“ k jejich casino práci i pracovnímu prostředí. Toto vlastnictví může mít i symbolickou podobu, např. ve formě vizitek poskytovaných i těm zaměstnancům, kteří je k práci přímo nepotřebují.
 • 9) Podporujte nové myšlenky, nápady a iniciativu, ptejte se zaměstnanců na jejich názory.
 • 10) Oslavujte úspěch – knihovny, oddělení i jednotlivců. Věnujte čas akcím podporujícím tvorbu týmu a společnou motivaci

 

Skvělé video pro vaši inspiraci:

Týmová spolupráce http://www.youtube.com/watch?v=8inhbU5iPS0&fb_source=message

Marketingové tipy

 • nejdůležitější je řídit se uživateli;
 • budujte identitu své knihovny, buďte výjimeční;
 • neignorujte a nezanedbávejte své stávající uživatele, zatímco budete usilovat o nové;
 • vězte, že marketing je záležitostí každého v knihovně bez ohledu na titul nebo pracovní pozici;
 • dbejte na dobré mezilidské vztahy na pracovišti, jedině spokojení zaměstnanci dokážou vyprodukovat spokojené uživatele;
 • pochopte a přizpůsobte se uživatelovým stimulům a jeho chování, což je nutností pro přežití v konkurenci,
 • odměňujte stálé (věrné) uživatele a loajální (schopné) knihovníky

 

Nic nedělejte jen jako, skutečně změňte svůj přístup, inovujte a zkuste se dívat na knihovnu a její služby očima svých uživatelů. Jestliže se změní knihovníci, změní se i knihovny. Knihovny údajně ztrácejí svůj monopol, ale jejich hodnota je nenahraditelná. Knihovny se musí ozvat silným hlasem, dát o sobě vědět. Mít jasnou vizi, strategii a knihovníkům vštípit nenahraditelnou roli jejich poslání. Zapáleným a kreativním manažerům nabízejí knihovny nesmírné možnosti realizace jejich marketingových plánů, představ a snů.

 

Použité zdroje:

FOBEROVÁ, Libuše. Knihovna jako nekonečný příběh, který se lidé učí číst. Marketing knihoven. Knihovnický Zpravodaj Vysočina. [online]. Roč.9, č. 1 (2009), [cit. 2012-07-30]. Dostupný na WWW: http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1136>. ISSN 1213-8231.

JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Art marketing v praxi. Praha : Grada Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2724-0.

URBAN, Jan. Byznys je o lidech. Praha: ASPI, 2006. 276 s. ISBN 80-7357- 220-6.

 

 

 

 

Seminář Jak (správně) komunikovat

20 06

Seminář nabídne odpovědi na základní otázky pramenící z oblasti marketingové komunikace:

(Celý příspěvek…)